Dostupné služby

Infoslužba
Informovanie o dani za psa

Používateľ tejto služby sa dozvie aktuálne informácie o dani za psa. Predmetom dane za psa je pes chovaný právnickou alebo fyzickou osobou. Daň sa vzťahuje na psa staršieho ako 6 mesiacov, pričom základom dane je počet psov.

Infoslužba
Informovanie o odpadovom hospodárstve

Služba poskytuje informácie o odpadovom hospodárstve vo forme web stránky s komplexnými informáciami (rozdelenie odpadov, legislatíva, usmernenia) a zoznamom aktualít. Prepojenie na GIS aplikáciu umožňuje zobrazenie odpadových nádob/stanovíšť odpadových nádob a zberných dvorov. Používateľ získa v prehľadnej mapovej aplikácii informácie o umiestnení odpadových nádob, zberných dvorov, prípadne iných objektoch odpadového hospodárstva. Mesto Košice zabezpečuje zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu od fyzických a právnických osôb pomocou zberných nádob.

Infoslužba
Informovanie o útulkoch a karanténach pre zvieratá

Služba slúži na informovanie občanov o útulkoch a karanténach pre zvieratá na území mesta Košice. Zároveň služba poskytuje informácie o útulkoch a karanténach pre zvieratá v štruktúrovanej podobe tak, aby občan získal potrebné informácie. Mesto Košice zabezpečuje nepretržitý výkon vybraných činnosti veterinárnej asanácie odchyt túlavých zvierat, tzn. psov a mačiek, ktoré sa bez kontroly a dozoru vlastníka alebo držiteľa pohybujú po verejných priestranstvách a ich vlastník alebo držiteľ v tomto čase nie je známy.

Infoslužba
Informovanie o životnom prostredí

Používateľ tejto služby získa informácie o životnom prostredí mesta Košice. Mesto Košice vykonáva funkciu obce v zmysle štatútu mesta Košíc a zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v oblasti  životného prostredia. Služby spojené so životným prostredím sú a rozsah poskytovaných služieb mestom je definovaný v štatúte Košíc. Životné prostredie v správe mesta Košice je definované ako služba pri ochrane prírody a krajiny, mestskej zelene, separovanom odpade, zaistení zberných miest odpadu a organizovanie zberu odpadu vrátane harmonogramu odpadu.

E-podanie
Ohlasovanie nelegálnych skládok, znečisťovania vodných tokov a životného prostredia. Vyzvanie majiteľa pozemku na odstránenie odpadu.

Služba umožňuje prijímanie podaní – ohlásení o výskyte nelegálnych skládok, znečistení vodných tokov a iných zložiek životného prostredia, prehodnotenie, overenie a evidenciu podaní. Ohlásenia sú prostredníctvom určenia polohy v mapovom okne formulára presne lokalizované. Služba pokrýva proces od tvorby podania prostredníctvom formuláru po zaslanie informácie ohlasovateľovi o vyriešení podania. Po prijatí hlásenia resp. podnetu Referát životného prostredia preverí, lokalizuje a prípadne doplní nahlásené skutočnosti o ďalšie nevyhnutné informácie a prílohy. Ak je nutné, spolupracuje s ďalšími organizačnými zložkami mesta (napr. Mestskou políciou, Správou mestskej zelene, Mestskými lesmi a pod.), subdodávateľmi mesta (napr. KOSIT) alebo dotknutými subjektmi.

Oblasti služieb
E-podanie
Oznamovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť každoročne mestu za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení.

Oblasti služieb
E-podanie
Oznamovanie zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení malých zdrojov

Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť mestu akúkoľvek zmenu používaných palív a surovín, ktorá vytvára znečistenie ovzdušia.

Oblasti služieb
E-podanie
Povoľovanie odberu podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby (studňa)

Mesto Košice v rámci prenesených kompetencií výkonu štátnej správy v oblasti štátnej vodnej správy vydáva povolenia na uskutočnenie vodnej stavby – studne pre fyzickú osobu.

Oblasti služieb
E-podanie
Povoľovanie výrubu drevín

Pred výrubom drevín je nutné požiadať príslušný správny orgán ochrany prírody a krajiny o povolenie na výrub. Táto služba umožňuje elektronické podanie žiadosti o vydanie súhlasu s výrubom drevín na strane žiadateľa, rovnako zahŕňa prijatie žiadosti a jej registráciu na strane mesta, úhradu správneho poplatku za službu pred začatím samotného konania, posúdenie a spracovanie žiadosti kompetentným spracovateľom, vydanie rozhodnutia k výrubu drevín, až po ukončenie spracovania a archiváciu listín v zmysle platnej legislatívy. Služba pripúšťa pre klienta aj prípadnú možnosť odvolania voči rozhodnutiu k výrubu.

Oblasti služieb
Infoslužba
Publikovanie zoznamu registrovaných zvierat

Mesto Košice ako správca dane podľa § 99 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznam zdaňovaných psov.

E-podanie
Vydávanie stanoviska k chovu nebezpečných živočíchov

Fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá pripravuje, distribuuje a uvádza na trh medikované krmivá, je povinná pred začatím činnosti požiadať orgán veterinárnej správy o schválenie prevádzkarne alebo zariadenia alebo o povolenie prevádzkarne, zariadenia alebo činnosti. Rovnako ak chce žiadateľ prevádzkovať chov nebezpečných živočíchov, musí sa obrátiť so žiadosťou o schválenie chovu na orgán veterinárnej správy. K žiadosti je potrebné priložiť stanovisko mesta získané touto službou. Služba umožňuje vydávanie stanoviska k chovu nebezpečných živočíchov, ktoré sa vydáva na základe žiadosti žiadateľa. 

E-podanie
Vydávanie stanoviska o výstavbe sústavy tepelných zariadení s celkovým inštalovaným výkonom od 100kW vrátane do 10MW

Podanie žiadosti ohľadom výstavby tepelného zariadenia na celom území mesta Košice s celkovým inštalovaným výkonom od 100kW vrátane do 10MW.

Oblasti služieb