Dostupné služby

Infoslužba
Elektronická úradná tabuľa

Služba slúži na povinné zverejňovanie informácií na elektronickej úradnej tabuli mesta Košice a mestských častí Košíc. Úradné tabule jednotlivých mestských častí umožňujú po kliknutí zobrazených linkov prístup na detailné informácie každej mestskej časti mesta Košice. Informácie zverejňované na elektronickej úradnej tabuli majú najmä povahu aktualít z presne definovaných oblastí činnosti samosprávy mesta.

Infoslužba
Informovanie o činnosti obce

Používateľ sa pomocou tejto služby dozvie informácie o činnosti obce. Obce takýmto spôsobom zverejňujú všetky informácie o svojej činnosti okrem tých, na ktorých sa vzťahuje niektorý z dôvodov obmedzenia prístupu k informáciám.

Infoslužba
Informovanie o regionálnom rozvoji a jeho podpore

Služba zabezpečuje informovanie o regionálnom rozvoji prostredníctvom zoznamu dostupných dokumentov riešenej agendy, prehľadu platnej legislatívy a udržiavaním jej aktuálneho stavu. Doplnkom je prepojenie na GIS aplikáciu, v ktorej sú zobrazené geopriestorové informácie s väzbou na vybrané dokumenty regionálneho rozvoja a jeho podporu. Službu je možné využiť pre lokalizáciu plôch určených na rozvoj so zameraním na vybranú funkciu.

Infoslužba
Informovanie o územnom pláne

Služba poskytuje obyvateľom základné informácie o platnej územno-plánovacej dokumentácii s prepojením na GIS modul, prostredníctvom ktorého je možné vyhľadať / identifikovať adresný bod alebo parcelu a získať tak detailné informácie s väzbou na územný plán. Používateľ získa informácie o navrhovanej funkcii jednotlivých funkčných plôch. Územný plán mesta Košice je základný programový dokument, prostredníctvom ktorého sa napĺňajú ciele úlohy územného plánovania na území mesta. Územný plán mesta Košice bol schválený v roku 1976 a je sústavne aktualizovaný.

Infoslužba
Informovanie o voľbách a referendách

Mestské časti (v prípade komunálnych volieb aj mesto Košice) zabezpečujú prípravu a realizáciu hlasovania, spracovanie výsledkov volieb a s tým súvisiace zverejňovanie dostupných informácii o voľbách a referendách. Okrem všeobecných informácií určených pre verejnosť (najmä voličov) sa v závislosti od druhu volieb zverejňujú a priebežne aktualizujú aj informácie týkajúce sa volebných okrskov, okrskových a miestnych volebných komisií, registrácie kandidátov a ďalších organizačných záležitostí.

E-podanie
Pripomienkovanie návrhov nariadení

Služba umožňuje podať pripomienky verejnosti k zverejnenému návrhu všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta Košice a jednotlivých mestských častí potom, ako bol zverejnený na pripomienkovanie verejnosťou. Pripomienky môže podať občan, alebo podnikateľ. Služba umožňuje podanie pripomienok k návrhom nariadenia na strane klienta, cez prijatie a zaregistrovanie podania na strane obce, spracovanie pripomienky, zapracovanie (resp. nezapracovanie) pripomienok až po sprístupnenie výstupu služby – vyhodnotenie pripomienok a VZN so zapracovanými (resp. nezapracovanými) pripomienkami.

E-podanie
Vybavovanie sťažností a podnetov

Obyvatelia mesta alebo mestskej časti majú právo obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány mesta. Magistrát mesta Košice je v zmysle zákona 9/2010 Z. z. o sťažnostiach orgánom verejnej moci, voči ktorému môžu osoby domáhajúce sa ochrany svojich práv podávať sťažnosti.

Oblasti služieb
E-podanie
Vydávanie voličského preukazu

Ak občan v čase konania volieb nemôže voliť v okrsku svojho trvalého bydliska, mestská časť mu na základe jeho žiadosti v súlade s platnou legislatívou vydá voličský preukaz. Služba umožňuje vystavenie voličského preukazu mestskou časťou mesta Košice (obec) na žiadosť občana v súlade s platnou legislatívou. Služba pokrýva proces od zadania žiadosti o vydanie voličského preukazu po jeho vydanie mestskou časťou.

 

Oblasti služieb
Infoslužba
Zverejňovanie aktualít a informačný servis

Mesto Košice a mestské časti poskytujú informačný servis používateľovi zverejňovaním aktualít spôsobom, ktorý každému umožní zverejnenú informáciu opakovane vyhľadávať a získavať. Tieto informácie môžu byť všeobecného charakteru.

Infoslužba
Zverejňovanie zmlúv, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami

Používateľ tejto služby má možnosť získať prehľad o zmluvách, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami. Povinnosť zverejňovania zmlúv je definovaná zákonom č. 546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony.