Dostupné služby

Infoslužba
Informovanie o regionálnom rozvoji a jeho podpore

Služba zabezpečuje informovanie o regionálnom rozvoji prostredníctvom zoznamu dostupných dokumentov riešenej agendy, prehľadu platnej legislatívy a udržiavaním jej aktuálneho stavu. Doplnkom je prepojenie na GIS aplikáciu, v ktorej sú zobrazené geopriestorové informácie s väzbou na vybrané dokumenty regionálneho rozvoja a jeho podporu. Službu je možné využiť pre lokalizáciu plôch určených na rozvoj so zameraním na vybranú funkciu.

Infoslužba
Informovanie o uzávierke miestnych komunikácií

Služba poskytuje obyvateľom prehľad o plánovaných a aktuálnych uzávierkach miestnych komunikácií. Prepojenie na GIS modul umožňuje rýchlu lokalizáciu a jednoduché zobrazenie základných informácií o uzávierke (druh, termín trvania uzávierky). Používateľ prostredníctvom informácií zobrazených v mapovej aplikácii môže prehodnotiť trasovanie pohybu v meste. Mesto Košice spravuje a udržuje miestne komunikácie I. až. IV. triedy. Povoľuje ich uzávierky. Schvaľuje ich dočasné uzatvárania a obmedzenia.

Infoslužba
Informovanie o územnom pláne

Služba poskytuje obyvateľom základné informácie o platnej územno-plánovacej dokumentácii s prepojením na GIS modul, prostredníctvom ktorého je možné vyhľadať / identifikovať adresný bod alebo parcelu a získať tak detailné informácie s väzbou na územný plán. Používateľ získa informácie o navrhovanej funkcii jednotlivých funkčných plôch. Územný plán mesta Košice je základný programový dokument, prostredníctvom ktorého sa napĺňajú ciele úlohy územného plánovania na území mesta. Územný plán mesta Košice bol schválený v roku 1976 a je sústavne aktualizovaný.

E-podanie
Povoľovanie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti

Mesto  povoľuje zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti a pripojenie na miestnu komunikáciu. Služba slúži na povoľovanie vjazdu z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti. Mesto povoľuje zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti a pripojenie na miestnu komunikáciu. Služba pokrýva celý proces od vytvorenia podania na strane klienta a zaevidovania podania zo strany klienta na strane mesta, samotné spracovanie služby na strane mesta a zaslanie výzvy (telefonicky, príp. mailom) na vyzdvihnutie výstupu služby (rozhodnutia) zo strany mesta klientovi (z dôvodu úhrady správneho poplatku do pokladne pred vydaním rozhodnutia). Klient je o priebehu procesu informovaný (telefonicky), v prípade potreby môže uskutočniť odvolanie.

E-podanie
Určovanie, zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla

Služba zabezpečuje určenie súpisného a orientačného čísla pri stavbách a vedenie ich evidencie. Klientovi umožní podanie žiadosti stavebníka o určenie súpisného a orientačného čísla. Mestská časť po kontrole úplnosti a správnosti predložených dokladov a spracovaní informácií v interných systémoch vydá príslušné rozhodnutie. Mestská časť určuje, mení a ruší súpisné a orientačné čísla v súlade s platnou legislatívou.

E-podanie
Vydávanie stanoviska k zmene druhu pozemku

Služba poskytuje vydávanie stanoviska k zmene druhu pozemku vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve mesta v súlade so zákonom č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Prostredníctvom formulára je možné špecifikovať jednu alebo viacero parciel, určiť zmenu druhu pozemku. GIS komponent umožňuje kontrolu správnosti vyplnených údajov o parcele. Služba pokrýva cyklus od zadania žiadosti o vydanie stanoviska po jeho vydanie magistrátom.