Dostupné služby

Infoslužba
Informovanie o komunitnom pláne sociálnych služieb obce

Používateľ tejto služby získa informácie o komunitnom pláne sociálnych služieb obce platnom pre mesto Košice a mestské časti Košíc. Komunitný plán sociálnych služieb je dokument slúžiaci na spracovanie a rozvoj programov sociálneho a verejného života v samospráve mesta Košice.

Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o poskytovateľoch sociálnych služieb a sociálnej pomoci v obci

Používateľ tejto služby získa informácie o poskytovateľoch sociálnych služieb a sociálnej pomoci v obci. Mesto Košice a mestské časti Košíc zabezpečujú sociálnu starostlivosť obyvateľom, spolupracujú s humanitárnymi, charitatívnymi a zdravotníckymi zariadeniami.

Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o sociálnych službách v obci

Služba poskytuje informácie o sociálnych službách v obci v územnej pôsobnosti mesta Košice. Mesto sa stáva informátorom o sociálnych službách v obci aj v spojitosti s Košickým samosprávnym krajom. Občan získa prehľadnú štruktúrovanú informáciu. Sociálne služby na území mesta Košice sú poskytované v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení verejnými a neverejnými poskytovateľmi.

Oblasti služieb
E-podanie
Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby

Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby. Služba je určená pre registrované právnické osoby poskytujúce sociálne služby na území mesta Košice.

Oblasti služieb
E-podanie
Poskytovanie prepravnej služby

Služba slúži na poskytovanie prepravnej služby, ktorú môže mesto poskytnúť fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie. Služba pokrýva proces od podania žiadosti na strane žiadateľa a jej prijatie na strane mesta, výber poskytovateľa prepravnej služby a vypracovanie dokumentu o postúpení žiadosti vybranému poskytovateľovi. Podpis zmluvy s klientom zabezpečuje už samotný poskytovateľ služby. Prepravná služba je sociálnou službou, ktorá je poskytovaná alebo jej poskytovanie je zabezpečované mestom Košice pre občanov s trvalým pobytom na území mesta Košice.

Oblasti služieb
E-podanie
Poskytovanie základného sociálneho poradenstva

Mesto Košice a jeho mestské časti poskytujú základné sociálne poradenstvo v rámci činnosti referátu sociálnych vecí v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Služba pokrýva proces od podania formou žiadosti, cez prijatie a zaregistrovanie podania na strane mesta, posúdenie a spracovanie podania až po odoslanie oznámenia o výsledku spracovania žiadosti.

Oblasti služieb
E-podanie
Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Poskytovanie sociálnej služby

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV., alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. Elektronická služba slúži na riadenie procesu poskytovania sociálnej služby. Súčasťou služby je postup posudzovania odkázanosti občana na poskytovanie sociálnej služby. Služba je vhodná aj pre posudzovanie odkázanosti na inú sociálnu službu, keďže ide o identický proces spracovania. Druhy sociálnych služieb, ktoré sú poskytované na základe posúdenia odkázanosti na sociálnu službu: zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, opatrovateľská služba a denný stacionár.

Oblasti služieb