Dostupné služby

Infoslužba
Informovanie o odpadovom hospodárstve

Služba poskytuje informácie o odpadovom hospodárstve vo forme web stránky s komplexnými informáciami (rozdelenie odpadov, legislatíva, usmernenia) a zoznamom aktualít. Prepojenie na GIS aplikáciu umožňuje zobrazenie odpadových nádob/stanovíšť odpadových nádob a zberných dvorov. Používateľ získa v prehľadnej mapovej aplikácii informácie o umiestnení odpadových nádob, zberných dvorov, prípadne iných objektoch odpadového hospodárstva. Mesto Košice zabezpečuje zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu od fyzických a právnických osôb pomocou zberných nádob.

E-podanie
Oznamovanie otváracích hodín prevádzkarne alebo ich zmeny

Služba slúži na riadenie procesu oznamovania otváracích hodín prevádzkarne alebo ich zmeny. Služba pokrýva celý proces od podania oznámenia na strane klienta a jej prijatie na strane mestskej časti, cez spracovanie podania až po vytvorenie výstupu služby, t.j. zaevidovanie otváracích hodín do zoznamu prevádzok a poskytnutia potvrdenia o splnení podmienok k prevádzkovej dobe. Výstupom služby môže (nemusí) byť oznámenie o výsledku podania - oznamovateľovi môže byť doručené vyjadrenie písomnou formou, príp. emailom.

Oblasti služieb
E-podanie
Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a jeho platenie. Aktuálne nie je možné realizovať elektronické platby z portálu elektronických služieb mesta Košice cez MEP ÚPVS (Modul elektronických platieb Ústredného portálu verejnej správy) vzhľadom na nedostupnosť akreditovaných platiteľov (komerčné banky).

E-podanie
Povoľovanie osobitných prevádzkových hodín

Podnikateľský subjekt môže v rámci tejto služby oznámiť osobitné prevádzkové hodiny, požiadať o povolenie nočnej prevádzky alebo o jednorazovú zmenu prevádzkových hodín.

Oblasti služieb
E-podanie
Povoľovanie užívania a zabratia verejného priestranstva

Služba zabezpečuje vydávanie rozhodnutia na užívanie verejného priestranstva (umiestnenie lešenia, kontajnera, usporiadanie akcií a podujatí, umiestnenie letných sedení, povoľovanie ambulantného predaja a iné) pri správe verejných priestranstiev mestom. Klientovi tak umožňuje podanie žiadosti o povolenie na užívanie verejného priestranstva, následne samospráva po kontrole úplnosti a správnosti predložených dokladov a spracovaní informácií vydá rozhodnutie.  

E-podanie
Prideľovanie zberných nádob pre odpad a separovaný zber

Mesto je povinné zaviesť vhodný systém zberu a prepravy zmesového komunálneho odpadu vznikajúceho na jeho území, za účelom zhodnotenia alebo zneškodnenia, vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu zmesového komunálneho odpadu v meste. Mesto je zároveň povinné zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov, vrátane odpadu z cintorínov, papiera, plastov, kovov a skla. Služba poskytuje zabezpečenie prideľovania, zmeny/výmeny alebo odobratia nádob a vriec na vývoz komunálneho odpadu a separovaného zberu, ktorý je možné zrealizovať na základe podania formou elektronickej žiadosti. Služba pokrýva proces od podania formou žiadosti, cez prijatie a zaregistrovanie podania na strane mesta, posúdenie a spracovanie podania až po odoslanie oznámenia o výsledku spracovania žiadosti.

Infoslužba
Publikovanie zoznamu neplatičov

Mesto Košice ako správca dane v zmysle § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka.

E-podanie
Vydávanie stanoviska k chovu nebezpečných živočíchov

Fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá pripravuje, distribuuje a uvádza na trh medikované krmivá, je povinná pred začatím činnosti požiadať orgán veterinárnej správy o schválenie prevádzkarne alebo zariadenia alebo o povolenie prevádzkarne, zariadenia alebo činnosti. Rovnako ak chce žiadateľ prevádzkovať chov nebezpečných živočíchov, musí sa obrátiť so žiadosťou o schválenie chovu na orgán veterinárnej správy. K žiadosti je potrebné priložiť stanovisko mesta získané touto službou. Služba umožňuje vydávanie stanoviska k chovu nebezpečných živočíchov, ktoré sa vydáva na základe žiadosti žiadateľa.