Dostupné služby

Infoslužba
Informovanie o cestovnom ruchu

Uvedená služba poskytuje informácie o službách v cestovnom ruchu, ktorá je zo strany mesta zabezpečená prostredníctvom zmluvného partnera mesta, Košice – Turizmus. Zmluvný partner poskytuje požadované služby elektronicky prostredníctvom vlastného portálu www.visitkosice.eu.

 

Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o pamätihodnostiach obce

Služba poskytuje obyvateľom prehľadné informácie o pamätihodnostiach mesta Košice s prepojením na GIS aplikáciu, v ktorej sú zobrazené. Používateľovi je umožnené vyhľadávať pamätihodnosti podľa názvu, kategórie alebo mestskej časti. Detailné informácie zobrazujú popis pamätihodnosti a lokalizáciu v mapovom okne. Pamätihodnosti sú výnimočné veci hmotného i nehmotného charakteru (objekty, umelecké diela, udalosti, názvy a pod.), ktoré majú historickú či umeleckú hodnotu alebo úzko súvisia s históriou a životom mesta, predstavujú pre Košice osobitnú hodnotu, nie sú kultúrne pamiatky a spĺňajú kritéria pre zaradenie do zoznamu pamätihodností.

Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o regionálnom rozvoji a jeho podpore

Služba zabezpečuje informovanie o regionálnom rozvoji prostredníctvom zoznamu dostupných dokumentov riešenej agendy, prehľadu platnej legislatívy a udržiavaním jej aktuálneho stavu. Doplnkom je prepojenie na GIS aplikáciu, v ktorej sú zobrazené geopriestorové informácie s väzbou na vybrané dokumenty regionálneho rozvoja a jeho podporu. Službu je možné využiť pre lokalizáciu plôch určených na rozvoj so zameraním na vybranú funkciu.