Dostupné služby

Infoslužba
Informovanie o dani z nehnuteľností

Používateľ tejto služby sa môže informovať o poskytovanie informácií o dani z nehnuteľností v pôsobnosti mesta Košice. Mesto ako správca dane stanovuje Všeobecne záväzným nariadením (VZN) o miestnych daniach výšku dane za jednotlivé typy nehnuteľností. Daň z nehnuteľnosti sa vyrubuje za pozemky, stavby, byty a nebytové priestory v bytovom dome.

Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o dani za nevýherné hracie prístroje

Používateľ tejto služby získa prehľad a informácie o dani za nevýherné hracie prístroje na území mesta Košice. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.

Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o dani za predajné automaty

Mesto Košice je správcom dane za predajné automaty, ktorú vykonáva v zmysle štatútu mesta Košice. Táto služba poskytuje informácie o dani za predajné automaty. Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.

Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o dani za psa

Používateľ tejto služby sa dozvie aktuálne informácie o dani za psa. Predmetom dane za psa je pes chovaný právnickou alebo fyzickou osobou. Daň sa vzťahuje na psa staršieho ako 6 mesiacov, pričom základom dane je počet psov.

Infoslužba
Informovanie o dani za ubytovanie

Táto služba poskytuje informácie o dani za ubytovanie v zmysle VZN č. 104 o dani za ubytovanie. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje. Daň uhrádza daňovník v ubytovacom zariadení.

Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o dani za užívanie verejného priestranstva

Používateľ tejto služby získa prehľad a aktuálne informácie o dani za užívanie verejného priestranstva v zmysle VZN č. 70 o dani za užívanie verejného priestranstva. Mesto publikuje a aktualizuje informácie o dani za užívanie verejného priestranstva na základe legislatívnych požiadaviek alebo podľa vlastného uváženia a na základe zvyklosti resp. vlastnej potreby. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva. Za verejné priestranstvo na účely tejto dane sa považujú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce.

Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Používateľ získa informácie o dani za Informovanie o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta v zmysle VZN č. 98 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Košice a o režime užívania historickej časti mesta Košice. Mesto publikuje a aktualizuje informácie o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na základe legislatívnych požiadaviek alebo podľa vlastného uváženia a na základe zvyklosti resp. vlastnej potreby. Predmetom dane je vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom motorového vozidla. 

Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Táto služba poskytuje informácie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle VZN č. 131 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice. Mesto publikuje a aktualizuje informácie o dani za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na základe legislatívnych požiadaviek alebo podľa vlastného uváženia a na základe zvyklosti resp. vlastnej potreby. Miestny poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta Košice, okrem elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich od fyzických osôb a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu.

Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o odpadovom hospodárstve

Služba poskytuje informácie o odpadovom hospodárstve vo forme web stránky s komplexnými informáciami (rozdelenie odpadov, legislatíva, usmernenia) a zoznamom aktualít. Prepojenie na GIS aplikáciu umožňuje zobrazenie odpadových nádob/stanovíšť odpadových nádob a zberných dvorov. Používateľ získa v prehľadnej mapovej aplikácii informácie o umiestnení odpadových nádob, zberných dvorov, prípadne iných objektoch odpadového hospodárstva. Mesto Košice zabezpečuje zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu od fyzických a právnických osôb pomocou zberných nádob.

E-podanie
Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Podľa VZN č. 131 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice vyberá Mesto Košice poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Výška základnej sadzby je upravená v príslušnom VZN za liter odpadu na kalendárne obdobie. Pôvodca komunálneho odpadu je povinný sa zapojiť do systému zberu na území mesta, ohlásiť na magistrát mesta najneskôr do 30 dní skutočnosti vzniku, zmeny a zániku nároku na zapojenie sa do systému zberu.

Oblasti služieb
E-podanie
Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za ubytovanie

Oznámenie o vzniku resp. zániku daňovej povinnosti k dani za ubytovanie.

Oblasti služieb
E-podanie
Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva

Oznamovanie o začiatku resp. ukončení užívania verejného priestranstva.

E-podanie
Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Oznámenie o vzniku, resp. zániku zámeru vojsť do historickej časti mesta a zotrvať v nej motorovým vozidlom.

E-podanie
Oznamovanie skutočností rozhodujúcich pre vyrubovanie dane z nehnuteľností

Daňovník oznamuje zmenu adresy trvalého pobytu, zmena adresy na doručovanie písomností, oznámenie o prechodnom pobyte, zmena priezviska po vydaji.

Oblasti služieb
E-podanie
Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a jeho platenie. Aktuálne nie je možné realizovať elektronické platby z portálu elektronických služieb mesta Košice cez MEP ÚPVS (Modul elektronických platieb Ústredného portálu verejnej správy) vzhľadom na nedostupnosť akreditovaných platiteľov (komerčné banky).

Stránka: 1 z 2