Používateľ tejto služby získa informácie o životnom prostredí mesta Košice. Mesto Košice vykonáva funkciu obce v zmysle štatútu mesta Košíc a zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v oblasti  životného prostredia. Služby spojené so životným prostredím sú a rozsah poskytovaných služieb mestom je definovaný v štatúte Košíc. Životné prostredie v správe mesta Košice je definované ako služba pri ochrane prírody a krajiny, mestskej zelene, separovanom odpade, zaistení zberných miest odpadu a organizovanie zberu odpadu vrátane harmonogramu odpadu.

Oblasť životného prostredia a energetiky, ktorá je v kompetencii referátu životného prostredia a energetiky:   


Mesto vykonáva na úseku ochrany životného prostredia a energetiky nasledujúce základné zákonné povinnosti:


Podľa  zákona č. 223/2001  Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 • Zodpovedá za nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území mesta Košice,
 • Vypracúva program odpadového hospodárstva mesta Košice, predkladá ho príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva na schválenie a v prípade potreby ho aktualizuje; je povinné dodržiavať schválený program odpadového hospodárstva mesta Košice,
 • Vyjadruje sa k programom odpadového hospodárstva pôvodcov iných ako komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov pôsobiacich na území mesta Košice
 • Vydáva všeobecne záväzné nariadenie, ktorými upravuje podrobnosti o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne, použitých batérií a akumulátorov, ktoré sú komunálnym odpadom, a elektroodpadov z domácností  na území mesta,  
 • Plní ďalšie funkcie podľa osobitného predpisu.


Podľa § 72 zákona o odpadoch obec – mesto Košice  vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva:

 • Prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve [(§ 80 ods. 3 písm. a)]  a ukladá pokuty za priestupky,
 • Poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s odpadmi na území mesta Košice.


Podľa zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov je mesto príjemcom poplatku za uloženie odpadov na skládku/odkalisko, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území mesta. 


Pôsobnosť mestských častí na úseku odpadového hospodárstva:

V platnom znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 137 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných  kuchynských a reštauračných  odpadov od prevádzkovateľa kuchyne  a elektroodpadov z domácnosti na území mesta Košice (nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi), sú  v § 13 stanovené úlohy  mestských častí pri nakladaní s KO a DSO. Ide o plnenie nasledujúcich funkcií:

 • vykonávajú dozor nad dodržiavaním podmienok určených týmto nariadením pre nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v svojom územnom obvode,
 • prijímajú ohlásenia o umiestnení odpadu v rozpore so zákonom alebo týmto nariadením v svojom územnom obvode,
 • určujú stanovištia odpadových nádob, kontajnerov alebo odpadových vriec, vrátane kontajnerov na separovaný zber v mieste vzniku a na zhromažďovanie komunálneho odpadu, miesta na zber vianočných stromčekov a miesta na zber šatstva a textílií  formou kampane,
 • informujú pôvodcov o harmonogramoch zberu komunálnych odpadov, drobných stavebných odpadov a odpadov zo zelene podľa potreby, objemových odpadov najmenej však jedenkrát do roka; zverejňujú harmonogramy zberov obvyklým spôsobom,
 • požiadajú na základe individuálnej objednávky mesto Košice o odvoz odpadu zo zelene.

 

Pôsobnosť mesta pri výkone  v prvom stupni štátnej  správy vo veciach ochrany drevín v rozsahu ustanovenom zákonom č.  543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.


Pôsobnosť mesta  pri výkone  prenesených úloh štátnej správy podľa osobitných predpisov:

 • v oblasti ochrany ovzdušia podľa zákona  č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov,  
 • v oblasti ochrany vôd podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov,
 • ochrany pred povodňami podľa zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.


Pôsobnosť mesta ako správneho orgánu podľa § 31 písm. c) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov (zákon o tepelnej energetike) v nadväznosti na ustanovenie § 27 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vykonáva povinnosti správneho orgánu.


Na ďalších úsekoch podľa všeobecne záväzných právnych predpisov plní mesto nasledujúce povinnosti:

 • Mesto vykonáva pôsobnosť dotknutej obce podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Mesto je účastníkom konania podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Mesto podľa zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov zabezpečuje ako vlastník nehnuteľností, verejných priestranstiev a komunikácií na území mesta prostredníctvom spôsobilej osoby zber uhynutých zvierat a kadáverov, odchyt zabehnutých zvierat a plnenie úloh v prípade epidemiologických nákaz podľa zákona.
 • Mesto podľa zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov podporuje zriaďovanie a prevádzku vhodného počtu útulkov pre zvieratá.(Mesto v súlade s  § 22 ods. 7 zákona č. 39/2007 Z. z. podporuje prevádzku  útulku  pre zvieratá poskytnutím schválenej  finančnej čiastky v programovom rozpočte mesta).
 • Mesto v rámci povinností podľa zákona č. 355/2007 Z. z.  o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zabezpečuje podľa rozhodnutia príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva deratizáciu stanovíšť zberných nádob na komunálny odpad nachádzajúcich sa na území mesta.
 • Mesto podľa požiadaviek mestských častí koordinuje prideľovanie finančných príspevkov na realizáciu úloh vyplývajúcich zo zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.  Ide o podporu realizácie vymedzovania miest, kde je voľný pohyb psa povolený, zriaďovanie tzv. venčovísk  pre psov a materiálneho vybavenia.

Pôsobnosť mestských častí 

Mestské časti pri výkone samosprávy podľa osobitného predpisu – zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov:

 1. vedú evidenciu psov
 2. určujú miesta, kde je voľný pohyb psa a vstup so psom zakázaný,
 3. v medziach všeobecne záväzného nariadenia mesta upravujú všeobecne záväzným nariadením mestskej časti podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev,
 4. umiestňujú na miestach, kde je voľný psov povolený, kontajnery vhodné na zhromažďovanie výkalov a zabezpečujú priebežné hygienické odstraňovanie ich obsahu,
 5. prejednávajú priestupky
 6. spolupracujú s mestom pri správe daní za psa poskytovaním informácií z evidencie psov.


Mesto na úseku čistoty zabezpečuje nasledujúce základné povinnosti: 

 • komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v správe mesta, údržbu a tvorbu zelene,
 • plnenie úloh z hľadiska agrotechnických termínov a technologických postupov  (kosenie trávnikov, orezy kríkov, výsadbu a údržbu kvetinových záhonov),
 • zabezpečuje čistotu detských ihrísk a prehrabávanie pieskovísk na detských ihriskách
 • čistenie komunikácií, chodníkov a rigolov a pravidelné čistenie odpadkových košov,
 • spracováva plán zimnej údržby komunikácií a podľa schváleného vecného a časového harmonogramu realizuje jeho výkon,
 • plní úlohy na úseku verejného poriadku a čistoty pri organizovaní mimoriadnych  spoločensko-kultúrnych a iných akcií,
 • spolupracuje pri monitoringu mesta v oblasti čistoty a poriadku.

 


Dátum zverejnenia: 04.08.2015

Dátum poslednej zmeny: 13.09.2018

Legislatíva

Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení zákona NR SR č. 127/1994 Z. z., zákona NR SR č. 287/1994 Z.z., zákona č. 171/1998 Z.z., zákona č. 211/2000 Z.z. a zákona č. 332/2007 Z.z.

Zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2006 Z.z., zákona č. 515/2008 Z.z., zákona č. 4/2010 Z.z. a zákona č. 39/2013 Z.z.

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 411/2007 Z.z., ktorou sa vykonáva zákona č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2006 Z. z.

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 448/2010 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 205/2004 Z. z. , zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 345/2012 Z.z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z. a zákona č. 506/2013 Z. z.

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 462/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrob

Poplatky

Služba nie je spoplatnená

Útvar

Referát životného prostredia a energetiky

Kontakt

Magistrát mesta Košice
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice

spojovateľka  6419 111

Referent pre kanceláriu prvého kontaktu
Telefón: 6419 231
Fax: 6419 231  
E-mail: kontakt@kosice.sk