Používateľ tejto služby získa informácie o komunitnom pláne sociálnych služieb obce platnom pre mesto Košice a mestské časti Košíc. Komunitný plán sociálnych služieb je dokument slúžiaci na spracovanie a rozvoj programov sociálneho a verejného života v samospráve mesta Košice.

Dokument analyzuje stav sociálnych služieb, hodnotí potreby občanov v sociálnej oblasti. Definuje priority v sociálnej oblasti. Komunitný plán sociálnych služieb je strednodobo strategický dokument s výhľadom na päť rokov.


Dátum zverejnenia: 16.07.2015

Dátum poslednej zmeny: 13.09.2018

Komunitný plán sociálnych služieb

Legislatíva

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

Poplatky

Služba nie je spoplatnená

Útvar

Referát sociálnych vecí

Kompetencie

Sociálne

Kontakt

Magistrát mesta Košice
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice

spojovateľka  6419 111

referát sociálnych vecí
Telefón: 6419 197  
Fax: 6419 190  
E-mail: socialne@kosice.sk