Služba zabezpečuje informovanie o regionálnom rozvoji prostredníctvom zoznamu dostupných dokumentov riešenej agendy, prehľadu platnej legislatívy a udržiavaním jej aktuálneho stavu. Doplnkom je prepojenie na GIS aplikáciu, v ktorej sú zobrazené geopriestorové informácie s väzbou na vybrané dokumenty regionálneho rozvoja a jeho podporu. Službu je možné využiť pre lokalizáciu plôch určených na rozvoj so zameraním na vybranú funkciu.

Košice majú v štruktúre sídiel Slovenska dlhodobo výnimočné postavenie najme v regióne Košického a Prešovského kraja.

Geopolitické zmeny priniesli množstvo rozvojových impulzov, ktoré pre Košice prinášajú nové možnosti rozvoja a vzťahov. Pre obyvateľov Košického kraja a širokého okolia plnia Košice množstvo funkcií vyplývajúcich z postavenia krajského mesta a pre celú krajinu je dôležité, aby tieto funkcie plnila kvalitne. Vo svojej funkcii metropoly východu v zjednocujúcom sa európskom priestore na mesto vplývajú pozitívne.

Rozvoj mesta

Ďalšie posilňovanie Košíc ako stredoeurópsky významného mesta je do značnej miery závislé na schopnostiach a ochote kľúčových politických, ekonomických, či spoločenských subjektov vzájomne koordinovať svoje aktivity v záležitostiach strategického významu tak, aby boli unikátne danosti Košíc čo najlepšie zúročené.

Z dôvodu excentrického umiestnenia Košíc v štruktúre Slovenska, v blízkosti štátnych hraníc s Maďarskom a Ukrajinou môže efektívne čerpať s cezhraničnej spolupráce už pri plánovaní svojho ekonomického, sociálneho a priestorového rozvoja. Nevyhnutným predpokladom zodpovedného vývoja je koordinácia s okolitými obcami na území SR, ale aj v zahraničí, ktoré spolu.

Centrum vzdelávania, vedy a výskumu

Košice plnia aj funkciu centra vzdelávania, vedy a výskumu. Na území mesta sú sústredené celoštátne významné vzdelávacie a vedecké inštitúcie, ktoré by mali rozvíjať a upevňovať svoj význam nielen v slovenskom, ale aj širšom medzinárodnom kontexte. Strategická téma rozvoja Košíc ako nadregionálneho centra nevyhnutne presahuje do všetkých ostatných zvolených tém.

Nielen pre Košice, ale pre celí región je nesmierne dôležité dokázať udržať tempo a prispôsobovať sa meniacim sa globálnym podmienkam, čo však bez aktívnej komunikácie a spolupráce všetkých zložiek samosprávy, verejnej správy, ale aj širšieho zázemia mesta nie je možné. tvoria bezprostredné zázemie mesta. 


Dátum zverejnenia: 16.07.2015

Dátum poslednej zmeny: 13.09.2018

Program hopodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice

Legislatíva

Zákon č. 401/1990 Z.z. o meste Košice

Zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení

Zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja

Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií

Poplatky

Služba nie je spoplatnená

Útvar

Referát strategického rozvoja

Kompetencie

Reg. rozvoj

Kontakt

Magistrát mesta Košice 
Trieda SNP 48/A 
040 11 Košice 

spojovateľka  6419 111

Referát strategického rozvoja
Telefón: 6419 287    
E-mail: stefan.dano@kosice.sk