Podávanie priznania za nevýherné hracie prístroje prevádzkovateľom.

Základom dane za nevýherné hracie prístroje je počet nevýherných hracích prístrojov. Ročná sadzba dane za nevýherné hracie prístroje je 166 eur za jeden nevýherný hrací prístroj. Od dane sú oslobodené elektronické prístroje zabezpečujúce informácie prostredníctvom internetu.


Dátum zverejnenia: 16.07.2015

Dátum poslednej zmeny: 13.09.2018

Ohlásenie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za nevýherné hracie prístroje

Legislatíva

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o  zmene a doplnení niektorých  zákonov

VZN č. 132 o miestnych daniach

Poplatky

služba nie je spoplatňovaná

Útvar

Referát daní a poplatkov

Kontakt

Magistrát mesta Košice
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice

Ing. Moleková Tel: 055/6419180

PO Ing. Danková Tel: 055/6419182

FO p. Babjáková Tel: 055/6419277