Mesto je povinné zaviesť vhodný systém zberu a prepravy zmesového komunálneho odpadu vznikajúceho na jeho území, za účelom zhodnotenia alebo zneškodnenia, vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu zmesového komunálneho odpadu v meste. Mesto je zároveň povinné zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov, vrátane odpadu z cintorínov, papiera, plastov, kovov a skla. Služba poskytuje zabezpečenie prideľovania, zmeny/výmeny alebo odobratia nádob a vriec na vývoz komunálneho odpadu a separovaného zberu, ktorý je možné zrealizovať na základe podania formou elektronickej žiadosti. Služba pokrýva proces od podania formou žiadosti, cez prijatie a zaregistrovanie podania na strane mesta, posúdenie a spracovanie podania až po odoslanie oznámenia o výsledku spracovania žiadosti.

Každý pôvodca komunálneho odpadu je povinný zapojiť sa do systému zberu na území mesta. Triedený zber papiera, skla, obalov z tetra packu, plastov a kovov zabezpečuje pre mesto Košice spoločnosť KOSIT a.s.. Triedený zber biologický rozložiteľných komunálnych odpadov (ďalej len skr. BRKO) zabezpečuje aj Správa mestskej zelene.

Oznamovateľ musí o zapojenie do systému zberu, zmeny alebo zániku požiadať osobne, poštou, emailom alebo to urobí ním splnomocnená osoba na základe plnej moci. Ide o vyplnenie tlačiva „Oznámenie vzniku, zmeny a zániku k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady“ za účelom pridelenia, výmeny alebo doplnenia nádoby na vývoz komunálneho odpadu. Pri neúplnom podaní je oznamovateľ vyzvaný k jeho doplneniu.

Po posúdení oznámenia je agenda postúpená na vybavenie podľa stanovených kritérií na jednotlivé útvary. 

Poškodenie, stratu alebo krádež zberných nádob hlásia občania mestu, pričom mesto môže pre prijatie podnetu/hlásenia vyžadovať špecifické potvrdenia a podklady, napr. zápis z polície o odcudzení. Pridelenie samotnej zbernej nádoby zabezpečuje zmluvný partner KOSIT a.s.


Dátum zverejnenia: 16.07.2015

Dátum poslednej zmeny: 13.09.2018

Žiadosť o pridelenie zberných nádob pre komunálny odpad a separovaný zber

Legislatíva

Zákon 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Zákon 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

VZN č.131 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice

Zákon 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, účinný do 31.12.2015

VZN č.137 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne a elektroodpadov z domácnosti na území mesta Košice.

Poplatky

Služba nie je spoplatnená

Útvar

Referát životného prostredia a energetiky

Kompetencie

Kontakt

Magistrát mesta Košice
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice

spojovateľka  6419 111

Referát daní a poplatkov
Tel: 055/6419 180, 911, 276

Referát životného prostredia a energetiky
Tel.: 055/6419 821, 823, 253