Používateľ tejto služby sa môže informovať o poskytovanie informácií o dani z nehnuteľností v pôsobnosti mesta Košice. Mesto ako správca dane stanovuje Všeobecne záväzným nariadením (VZN) o miestnych daniach výšku dane za jednotlivé typy nehnuteľností. Daň z nehnuteľnosti sa vyrubuje za pozemky, stavby, byty a nebytové priestory v bytovom dome.

Priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva vždy do 31. januára príslušného roka. Podáva sa vtedy ak u daňovníka nastanú zmeny v rozhodujúcich skutočnostiach (ak daňovník predá alebo kúpi, skolauduje, zdedí, získa nehnuteľnosť).

Sadzba dane z nehnuteľnosti je určená vo VZN č. 132 o miestnych daniach. Samostatne sú určené sadzby za jednotlivé typy nehnuteľnosti.

Vyrubená daň z nehnuteľnosti je splatná do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, pokiaľ správca dane neurčil jej splatnosť v splátkach. Ak je vyrubená daň z nehnuteľností vyššia ako 33 000 eur, správca dane určí platenie tejto dane najmenej v dvoch rovnomerných splátkach. 

Zdaňovacím obdobím pre daň z nehnuteľnosti je kalendárny rok.


Predmet dane

 • pozemky
 • stavby
 • byty a nebytové priestory v bytovom dome

Daň z pozemkov

Daňovníkom je vlastník pozemku, správca pozemku vo vlastníctve štátu, obce, alebo vyššieho územného celku zapísaný v katastri nehnuteľnosti. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou alebo fyzickou osobu až do vykonania pozemkových úprav a nájomca.

Nájomca je daňovníkom ak:

 • nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný v katastri
 • má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom
 • má v nájme náhradné pozemky daňovníka, ktorému boli pridelené na obhospodarovanie náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou alebo fyzickou osobu.

 

Predmet dane tvoria: 

 • orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty
 • záhrady
 • zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy
 • lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy
 • stavebné pozemky                                                     

Daň zo stavieb

Daňovníkom v prípade tejto dane je vlastník stavby alebo správca stavby vo vlastníctve štátu, obce, alebo vyššieho územného celku.

 

Predmet dane tvoria:

 • stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
 • stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na  vlastnú administratívu,
 • chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
 • samostatne stojace garáže,
 • stavby hromadných garáží,
 • stavby hromadných garáži umiestnené pod zemou,
 • priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
 • stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
 • ostatné stavby vyššie neuvedené.                              

Predmetom tejto dane sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom alebo ukotvené pilótami. Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že stavba sa prestala užívať.

Daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome

Daňovníkom dane z bytov je vlastník bytu alebo nebytového priestoru alebo správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve štátu, obce, alebo vyššieho územného celku.

 

Predmet dane tvoria:

 • byty
 • nebytové priestory v bytovom dome slúžiace na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a  zárobkovou činnosťou
 • nebytové priestory v bytovom dome slúžiace zdravotníckym zariadeniam, na ostatnú nepodnikateľskú činnosť
 • nebytové priestory v bytovom dome slúžiace na garážovanie

Dátum zverejnenia: 16.07.2015

Dátum poslednej zmeny: 13.09.2018

Legislatíva

Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

VZN č. 132 o miestnych daniach

Poplatky

Sadzba dane je rozdelená do 3 kategórií:

I.    kategória – katastrálne územia:

Stredné Mesto

II.    kategória – katastrálne územia:

Huštáky, Letná, Skladná, Čermeľ, Severné Mesto, Brody, Nové Ťahanovce, Terasa, Grunt, Železiarne, Furča, Južné Mesto, okrem ulíc Hraničná, Barčianska, Gavlovičova, Vozárova, Jazero

III.  kategória- katastrálne územia:

Ťahanovce, Kavečany, Luník, Myslava, Lorinčík, Pereš, Poľov, Šaca, Košická Nová Ves, Vyšné Opátske, Nižná Úvrať, Krásna, Barca, vrátane ulíc Hraničná, Barčianska, Gavlovičova a Vozárova, Šebastovce,  Kamenné

Útvar

Referát daní a poplatkov

Kompetencie

Dane a poplatky

Kontakt

Magistrát mesta Košice 
Trieda SNP 48/A 
040 11 Košice 

spojovateľka  6419 111

Referát daní a poplatkov
Telefón: 6419 180   
Fax: 6419 201   
E-mail: dane@kosice.sk