Podávanie priznania k dani z nehnuteľností v termíne do 31.1. zdaňovacieho obdobia.

Priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva za pozemky, stavby slúžiace na jeden účel, stavby slúžiace na viaceré účely, byty a nebytové priestory vždy do 31.1. toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.


Dátum zverejnenia: 16.07.2015

Dátum poslednej zmeny: 13.09.2018

Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností

Legislatíva

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

VZN č. 132 o miestnych daniach

Zákonná lehota

do 31.1. príslušného zdaňovacieho obdobia.

Poplatky

Služba nie je spoplatnená

Útvar

Referát daní a poplatkov

Kontakt

Magistrát mesta Košice
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice

spojovateľka  6419 111

Referát daní a poplatkov
Telefón: 6419 180, 6419 182, 6419 277  
Fax: 6419 201 
E-mail: dane@ kosice.sk

Životné situácie