Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a jeho platenie. Aktuálne nie je možné realizovať elektronické platby z portálu elektronických služieb mesta Košice cez MEP ÚPVS (Modul elektronických platieb Ústredného portálu verejnej správy) vzhľadom na nedostupnosť akreditovaných platiteľov (komerčné banky).

Poplatok správca poplatku vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Správca poplatku môže určiť platenie poplatku v splátkach. Splátky poplatku sú splatné v lehotách určených v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok. Poplatník môže vyrubený poplatok, ktorý bol rozhodnutím určený v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.

Poplatok je možné zaplatiť:

a) bezhotovostným prevodom na určený účet správcu poplatku,
b) poštovým peňažným poukazom na určený účet správcu poplatku,
c) v hotovosti do pokladne správcu poplatku.

Lehota na zaplatenie poplatku pri množstvovom zbere je stanovená v rozhodnutí, ktorým správca dane určuje poplatok na príslušné zdaňovacie obdobie.


Dátum zverejnenia: 16.07.2015

Dátum poslednej zmeny: 13.09.2018

Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Legislatíva

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o  zmene a doplnení niektorých  zákonov

VZN č. 131 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice

Zákonná lehota

30 dní (Môže byť prerušená)

15 dní (nemôže byť prerušená)

Poplatky

Služba nie je spoplatnená

Útvar

Referát daní a poplatkov

Kontakt

Magistrát mesta Košice
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice

spojovateľka  6419 111

Referát daní a poplatkov
Telefón: 6419 180, 6419 911
Fax: 6419 201
E-mail: poplatky@kosice.sk