Mestské časti (v prípade komunálnych volieb aj mesto Košice) zabezpečujú prípravu a realizáciu hlasovania, spracovanie výsledkov volieb a s tým súvisiace zverejňovanie dostupných informácii o voľbách a referendách. Okrem všeobecných informácií určených pre verejnosť (najmä voličov) sa v závislosti od druhu volieb zverejňujú a priebežne aktualizujú aj informácie týkajúce sa volebných okrskov, okrskových a miestnych volebných komisií, registrácie kandidátov a ďalších organizačných záležitostí.

Podmienky výkonu volebného práva a organizáciu volieb v Slovenskej republike upravuje najmä zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva (tzv. volebný kódex), ktorý sa týka týchto volieb (vrátane referend a ďalších hlasovaní):
 
  • voľby do Národnej rady Slovenskej republiky (tzv. parlamentné voľby),
  • voľby do Európskeho parlamentu,
  • voľby prezidenta Slovenskej republiky,
  • ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky,
  • voľby do orgánov územnej samosprávy, a to jednak orgánov vyšších územných celkov (tzv. regionálne voľby), jednak do orgánov samosprávy obcí (tzv. komunálne voľby),
  • referendum vyhlásené podľa článku 93 až 99 Ústavy Slovenskej republiky (tzv. celoštátne referendum).
 
Okrem toho osobitná legislatíva (zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákon č. 401/1991 Zb. o meste Košice) upravuje ešte inštitút miestneho referenda (vrátane referenda mesta Košice a referenda mestských častí), pričom podrobnejšia úprava sa ponecháva na samotnú obec (mesto, mestskú časť), ktorá v danej veci môže schváliť všeobecne záväzné nariadenie.
 
Voľby sa konajú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním.
 
Právo voliť má každý, kto najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a zároveň splní ďalšie podmienky účasti určené pre konkrétny druh volieb (napr. v parlamentných voľbách môže voliť len občan Slovenskej republiky, zatiaľ čo v komunálnych voľbách môže voliť aj cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v príslušnej obci).
 
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu alebo pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
 
Informácie o voľbách a referendách v rámci mesta Košice poskytujú predovšetkým mestské časti, a to nasledovným spôsobom:
 
  • zverejňovaním na úradnej tabuli,
  • sprístupnením informácií na webovom sídle mestskej časti,
  • určením podmienok pre umiestňovanie volebných plagátov na verejnom priestranstve (prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia),
  • doručením volebných oznámení do domácností voličov.
 
V súčasnosti nie sú vyhlásené žiadne voľby ani referendá.
 
Podrobnejšie informácie o vyhlásených voľbách a referendách, najmä čo sa týka zriaďovania okrskových volebných komisií, volebných okrskov, ako aj schválených všeobecne záväzných nariadení sú uvedené na osobitnej stránke mesta resp. mestskej časti (vpravo hore „Zobraziť údaje pre mesto a mestskú časť“).
 

 


Dátum zverejnenia: 23.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 13.09.2018

Útvar

MČ organizačné

Kontakt

Kontakt je uvedený na osobitnej stránke mesta resp. mestskej časti