Dostupné služby

E-podanie
Ohlasovanie porúch verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie

Služba umožňuje prijímanie podaní – ohlásení porúch verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie, prehodnotenie, overenie a evidenciu podaní. Ohlásenia sú prostredníctvom určenia polohy v mapovom okne formulára presne lokalizované. Služba pokrýva proces od tvorby podania prostredníctvom formulára po zaslanie informácie ohlasovateľovi o vyriešení podania. 

Oblasti služieb
E-podanie
Ohlasovanie závad na chodníkoch a priechodoch pre chodcov

Služba umožňuje prijímanie podaní – ohlásení závad na chodníkoch a prechodoch pre chodcov, prehodnotenie, overenie a evidenciu podaní. Ohlásenia sú prostredníctvom určenia polohy v mapovom okne formulára presne lokalizované. Služba pokrýva proces od tvorby podania prostredníctvom formulára po zaslanie informácie ohlasovateľovi o vyriešení podania. 

Oblasti služieb
E-podanie
Ohlasovanie závad zjazdnosti komunikácií

Služba umožňuje mestu Košice a mestským častiam prijímanie sťažností od občanov týkajúcich sa závad v zjazdnosti miestnych komunikácií. Mesto Košice má v správe miestne komunikácie I – IV. triedy. Malé mestské časti a MČ sídlisko KVP majú miestne komunikácie vo svojej správe okrem komunikácií, na ktorých premáva MHD.

Oblasti služieb
E-podanie
Povoľovanie umiestnenia dopravného značenia

Mesto Košice na svojom území zabezpečuje výkon cestného správneho orgánu a vydáva povolenia platné pre miestne komunikácie. Vydáva povolenia a schvaľuje žiadosti o umiestnenie dopravného značenia na komunikáciách, ktoré má v správe.

Oblasti služieb
E-podanie
Povoľovanie uzávierky miestnej komunikácie

Mesto je správcom miestnych komunikácií na svojom území. Na základe žiadosti môže povoliť uzávierku miestnej komunikácie vo svojej správe.

Oblasti služieb