Dostupné služby

Infoslužba
Informovanie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Táto služba poskytuje informácie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle VZN č. 131 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice. Mesto publikuje a aktualizuje informácie o dani za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na základe legislatívnych požiadaviek alebo podľa vlastného uváženia a na základe zvyklosti resp. vlastnej potreby. Miestny poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta Košice, okrem elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich od fyzických osôb a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu.

Oblasti služieb
E-podanie
Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Podľa VZN č. 131 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice vyberá Mesto Košice poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Výška základnej sadzby je upravená v príslušnom VZN za liter odpadu na kalendárne obdobie. Pôvodca komunálneho odpadu je povinný sa zapojiť do systému zberu na území mesta, ohlásiť na magistrát mesta najneskôr do 30 dní skutočnosti vzniku, zmeny a zániku nároku na zapojenie sa do systému zberu.

Oblasti služieb
E-podanie
Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a jeho platenie. Aktuálne nie je možné realizovať elektronické platby z portálu elektronických služieb mesta Košice cez MEP ÚPVS (Modul elektronických platieb Ústredného portálu verejnej správy) vzhľadom na nedostupnosť akreditovaných platiteľov (komerčné banky).

E-podanie
Prideľovanie zberných nádob pre odpad a separovaný zber

Mesto je povinné zaviesť vhodný systém zberu a prepravy zmesového komunálneho odpadu vznikajúceho na jeho území, za účelom zhodnotenia alebo zneškodnenia, vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu zmesového komunálneho odpadu v meste. Mesto je zároveň povinné zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov, vrátane odpadu z cintorínov, papiera, plastov, kovov a skla. Služba poskytuje zabezpečenie prideľovania, zmeny/výmeny alebo odobratia nádob a vriec na vývoz komunálneho odpadu a separovaného zberu, ktorý je možné zrealizovať na základe podania formou elektronickej žiadosti. Služba pokrýva proces od podania formou žiadosti, cez prijatie a zaregistrovanie podania na strane mesta, posúdenie a spracovanie podania až po odoslanie oznámenia o výsledku spracovania žiadosti.

Infoslužba
Publikovanie zoznamu neplatičov

Mesto Košice ako správca dane v zmysle § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka.