Dostupné služby

Infoslužba
Informovanie o dani z nehnuteľností

Používateľ tejto služby sa môže informovať o poskytovanie informácií o dani z nehnuteľností v pôsobnosti mesta Košice. Mesto ako správca dane stanovuje Všeobecne záväzným nariadením (VZN) o miestnych daniach výšku dane za jednotlivé typy nehnuteľností. Daň z nehnuteľnosti sa vyrubuje za pozemky, stavby, byty a nebytové priestory v bytovom dome.

Oblasti služieb
E-podanie
Oznamovanie skutočností rozhodujúcich pre vyrubovanie dane z nehnuteľností

Daňovník oznamuje zmenu adresy trvalého pobytu, zmena adresy na doručovanie písomností, oznámenie o prechodnom pobyte, zmena priezviska po vydaji.

Oblasti služieb
E-podanie
Platenie miestnych daní

Platiteľ dane dostáva pravidelne, resp. po zmene daňovej povinnosti doklad na úhradu dane uvedený na doklade rozhodnutia, ktorý mu bol doručený minimálne jeden krát ročne, prípadne po zmene poplatkovej povinnosti. Aktuálne nie je možné realizovať elektronické platby z portálu elektronických služieb mesta Košice cez MEP ÚPVS (Modul elektronických platieb Ústredného portálu verejnej správy) vzhľadom na nedostupnosť akreditovaných platiteľov (komerčné banky).

Oblasti služieb
E-podanie
Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností

Podávanie priznania k dani z nehnuteľností v termíne do 31.1. zdaňovacieho obdobia

Oblasti služieb
Infoslužba
Publikovanie zoznamu neplatičov

Mesto Košice ako správca dane v zmysle § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka.

E-podanie
Vrátenie pomernej časti dane

Správca vráti pomernú časť dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje, za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Žiadosť sa zväčša podáva, ak ide o zánik daňovej povinnosti z titulu predaja nehnuteľnosti, alebo zmeny adresy trvalého pobytu, prípadne z titulu priznania úľavy, resp. pri zrušení daňovej povinnosti.

Oblasti služieb