Dostupné služby

Infoslužba
Elektronická úradná tabuľa

Služba slúži na povinné zverejňovanie informácií na elektronickej úradnej tabuli mesta Košice a mestských častí Košíc. Úradné tabule jednotlivých mestských častí umožňujú po kliknutí zobrazených linkov prístup na detailné informácie každej mestskej časti mesta Košice. Informácie zverejňované na elektronickej úradnej tabuli majú najmä povahu aktualít z presne definovaných oblastí činnosti samosprávy mesta.

Infoslužba
Informovanie o činnosti obce

Používateľ sa pomocou tejto služby dozvie informácie o činnosti obce. Obce takýmto spôsobom zverejňujú všetky informácie o svojej činnosti okrem tých, na ktorých sa vzťahuje niektorý z dôvodov obmedzenia prístupu k informáciám.

E-podanie
Poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Používateľ pomocou tejto služby má možnosť prístupu k informáciám podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám a vedeniu ich evidencie. Žiadateľovi je umožnené realizovanie podania žiadosti o poskytnutie informácie, následne samospráva po kontrole úplnosti a správnosti predložených dokladov poskytne príslušnú informáciu. Poskytnutie požadovanej informácie si klient prevezme elektronicky alebo osobne. Mesto Košice alebo MČ poskytujú informácie podľa príslušného zákona. Spoplatnenie poskytnutých informácií je uvedené v časti poplatky. Žiadosti o sprístupnenie informácií sa vybavujú bezodkladne, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.

E-podanie
Pripomienkovanie návrhov nariadení

Služba umožňuje podať pripomienky verejnosti k zverejnenému návrhu všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta Košice a jednotlivých mestských častí potom, ako bol zverejnený na pripomienkovanie verejnosťou. Pripomienky môže podať občan, alebo podnikateľ. Služba umožňuje podanie pripomienok k návrhom nariadenia na strane klienta, cez prijatie a zaregistrovanie podania na strane obce, spracovanie pripomienky, zapracovanie (resp. nezapracovanie) pripomienok až po sprístupnenie výstupu služby – vyhodnotenie pripomienok a VZN so zapracovanými (resp. nezapracovanými) pripomienkami.

Infoslužba
Publikovanie zoznamu neplatičov

Mesto Košice ako správca dane v zmysle § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka.

Infoslužba
Publikovanie zoznamu registrovaných zvierat

Mesto Košice ako správca dane podľa § 99 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznam zdaňovaných psov.

Infoslužba
Zverejňovanie aktualít a informačný servis

Mesto Košice a mestské časti poskytujú informačný servis používateľovi zverejňovaním aktualít spôsobom, ktorý každému umožní zverejnenú informáciu opakovane vyhľadávať a získavať. Tieto informácie môžu byť všeobecného charakteru.

Infoslužba
Zverejňovanie zmlúv, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami

Používateľ tejto služby má možnosť získať prehľad o zmluvách, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami. Povinnosť zverejňovania zmlúv je definovaná zákonom č. 546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony.