Dostupné služby

Infoslužba
Informovanie o centrách voľného času

Služba poskytuje informácie pre občanov o centrách voľného času v územnej pôsobnosti mesta Košice a mestských častí. Občan získa prehľadnú štruktúrovanú informáciu o centrách voľného času. Centrum voľného času zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase.

Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o jazykových školách

Služba poskytuje informácie pre občanov o jazykových školách v územnej pôsobnosti mesta Košice. Jazyková škola poskytuje jazykové vzdelávanie v cudzích jazykoch, organizuje aj vyučovanie cudzích jazykov s odborným zameraním a pripravuje na prekladateľskú a tlmočnícku činnosť.

Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o materských školách

Služba poskytuje informácie o materských školách v územnej pôsobnosti mesta Košice a mestských častí. Občan získa prehľadnú štruktúrovanú informáciu o materských školách. Materská škola zabezpečuje predprimárne vzdelávanie detí predškolského veku prostredníctvom školského vzdelávacieho programu. Podporuje osobnostný rozvoj detí, najmä v sociálno-emocionálnej, intelektuálnej a telesnej oblasti, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie.

Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o školských obvodoch

Používateľ pomocou tejto služby získa informácie o školských obvodoch mesta Košice, náležiacich k jednotlivým základným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Košice. Mesto určí svojím všeobecne záväzným  nariadením školský obvod základnej školy zriadenej mestom. Školský obvod základnej školy tvorí územie mesta alebo jeho časť.

Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o špeciálnych triedach

Používateľ zobrazením tejto služby získa informácie o špeciálnych triedach v nadväznosti na základnú školu, ktorej súčasťou sú. Informácia sa týka špeciálnych tried na základných školách v  zriaďovateľskej  pôsobnosti mesta Košice. Na základe psychologického vyšetrenia sa dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami môže vzdelávať v bežnej triede základnej školy ako začlenený žiak, prípadne ako žiak v špeciálnej triede základnej školy.

Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o základných školách

Služba poskytuje informácie o základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Košice. Občan získa prehľadnú štruktúrovanú informáciu o základných školách. Základná škola v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podporuje rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie, demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a telesnej.

Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o základných umeleckých školách

Používateľ tejto služby získa informácie o základných umeleckých školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Košice. Základná umelecká škola zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie prevažne pre žiakov základnej školy. Základná umelecká škola môže organizovať aj štúdium pre deti vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky, žiakov stredných škôl a dospelých.

Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o zariadeniach školského stravovania

Používateľ tejto služby získa informácie o zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Košice a to aj vo vzťahu k školskému zariadeniu, ktorého súčasťou môžu byť. Zariadenia školského stravovania zabezpečujú školské stravovanie. Zariadenia školského stravovania sa zriaďujú na výrobu, konzumáciu a odbyt jedál a nápojov.

Oblasti služieb
E-podanie
Oznamovanie o konaní verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí

Organizátor podujatia je povinný v písomnej forme alebo v elektronickej forme oznámiť zámer organizovať podujatie obci (mestu Košice), na ktorej území sa má podujatie konať. Ak sa má podujatie konať na území niekoľkých obcí, je potrebné jeho konanie oznámiť každej z nich.

Oblasti služieb
E-podanie
Poskytovanie nenávratných dotácií

Mesto Košice a mestské časti majú záujem o rozširovanie kultúrnych, kultúrno-spoločenských, športových, sociálnych, dobrovoľníckych, publikačných, vzdelávacích a tvorivých voľnočasových aktivít obyvateľov mesta s dôrazom na deti a mládež aj tým, že tieto aktivity finančne podporujú prostredníctvom grantových programov. Mesto Košice poskytuje nenávratné dotácie cez viaceré útvary – referát školstva, športu a mládeže, referát marketingu, kultúry a styku so zahraničím, referát CO, BOZP a PO, referát riadenia príspevkových a rozpočtových organizácií a ostatných organizácií s účasťou mesta a Kancelária primátora mesta Košice. 

Oblasti služieb
E-podanie
Prijímanie detí do materskej školy

Služba slúži na podanie žiadosti zo strany rodičov alebo zákonných zástupcov o prijatie dieťaťa do materskej školy. Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Oblasti služieb
E-podanie
Prijímanie detí do základnej školy

Služba slúži na podanie žiadosti zo strany rodičov o prijatie dieťaťa do 1. ročníka základnej školy pre potreby plnenia povinnej školskej dochádzky. Žiadosť bude adresovaná na konkrétnu základnú školu ktorú posúdi riaditeľ základnej školy a až po osobnom zápise dieťaťa v škole v lehote vydá rozhodnutie. Môže nasledovať proces odvolania sa.

Oblasti služieb
E-podanie
Prijímanie uchádzačov do základnej umeleckej školy

Služba slúži na podanie prihlášky zo strany rodičov alebo samotného uchádzača na štúdium uchádzača v základnej umeleckej školy. Prihláška bude adresovaná na konkrétnu základnú umeleckú školu, ktorú posúdi riaditeľ školy a po talentovej skúške v lehote vydá rozhodnutie. Môže nasledovať proces odvolania sa.

Oblasti služieb