Dostupné služby

Infoslužba
Informovanie o regionálnom rozvoji a jeho podpore

Služba zabezpečuje informovanie o regionálnom rozvoji prostredníctvom zoznamu dostupných dokumentov riešenej agendy, prehľadu platnej legislatívy a udržiavaním jej aktuálneho stavu. Doplnkom je prepojenie na GIS aplikáciu, v ktorej sú zobrazené geopriestorové informácie s väzbou na vybrané dokumenty regionálneho rozvoja a jeho podporu. Službu je možné využiť pre lokalizáciu plôch určených na rozvoj so zameraním na vybranú funkciu.

Infoslužba
Informovanie o verejnom obstarávaní

Mesto Košice a jednotlivé mestské časti mesta Košice v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej iba ako „zákon“) sú verejnými obstarávateľmi. Zverejňovanie informácií o jednotlivých zákazkách sa uskutočňuje v súlade so zákonom.

E-podanie
Platenie pokút, úrokov a sankčných úrokov

Táto služba poskytuje prehľad nielen o pokutách a úrokov z omeškania uložených Mestom Košice, ktoré je potrebné uhradiť, ale aj o ďalších pohľadávkach mesta evidovaných v jeho informačnom systéme. Aktuálne nie je možné realizovať elektronické platby z portálu elektronických služieb mesta Košice cez MEP ÚPVS (Modul elektronických platieb Ústredného portálu verejnej správy) vzhľadom na nedostupnosť akreditovaných platiteľov (komerčné banky).

E-podanie
Poskytovanie nenávratných dotácií

Mesto Košice a mestské časti majú záujem o rozširovanie kultúrnych, kultúrno-spoločenských, športových, sociálnych, dobrovoľníckych, publikačných, vzdelávacích a tvorivých voľnočasových aktivít obyvateľov mesta s dôrazom na deti a mládež aj tým, že tieto aktivity finančne podporujú prostredníctvom grantových programov. Mesto Košice poskytuje nenávratné dotácie cez viaceré útvary – referát školstva, športu a mládeže, referát marketingu, kultúry a styku so zahraničím, referát CO, BOZP a PO, referát riadenia príspevkových a rozpočtových organizácií a ostatných organizácií s účasťou mesta a Kancelária primátora mesta Košice. 

Oblasti služieb
E-podanie
Potvrdzovanie výšky záväzkov voči obci

Služba zabezpečuje poskytovanie potvrdenia o výške záväzkov voči Mestu Košice. Služba pokrýva celý cyklus od zadania žiadosti na strane klienta a jej prijatie na strane mesta, cez spracovanie žiadosti a poskytnutie rozhodnutia klientovi.

Oblasti služieb
Infoslužba
Publikovanie zoznamu neplatičov

Mesto Košice ako správca dane v zmysle § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka.

E-podanie
Spracovanie elektronických účtovných dokladov

Používateľovi táto služba umožňuje prijatie, spracovanie elektronických účtovných dokladov prijatých na Mesto Košice  a taktiež vystavenie a odoslanie elektronických dokladov svojim partnerom. Žiadateľ musí byť prihlásený ako právnická osoba.

Oblasti služieb
Infoslužba
Zverejňovanie prijímateľov a výšky dotácií

Úlohou služby je zverejňovanie prijímateľov a výšky dotácií od Mesta Košice za jednotlivé zdroje financovania.

Oblasti služieb