Dostupné služby

Infoslužba
Informovanie o mestskej hromadnej doprave

Služba poskytuje používateľom prehľad informácií o MHD v meste Košice s prepojením na GIS modul. Používateľ získava základné informácie o prevádzkovateľovi MHD v meste Košice a prehľad liniek. Prechodom do prostredia GIS získava prehľad o lokalizácii zastávok MHD so zvýraznením typu dopravného prostriedku. Orientáciu v mape zjednodušuje vyhľadávanie podľa adresy. Identifikáciou objektu (kliknutím na ikonu zastávky MHD) získa informácie o názve zastávky, smere obslužnej linky, type dopravného prostriedku a odkaz na aktuálny cestovný poriadok prevádzkovateľa MHD. Verejnú dopravu v meste Košice prevádzkuje Dopravný podnik mesta Košice, a.s., ktorého jediným akcionárom je Mesto Košice.

Infoslužba
Informovanie o uzávierke miestnych komunikácií

Služba poskytuje obyvateľom prehľad o plánovaných a aktuálnych uzávierkach miestnych komunikácií. Prepojenie na GIS modul umožňuje rýchlu lokalizáciu a jednoduché zobrazenie základných informácií o uzávierke (druh, termín trvania uzávierky). Používateľ prostredníctvom informácií zobrazených v mapovej aplikácii môže prehodnotiť trasovanie pohybu v meste. Mesto Košice spravuje a udržuje miestne komunikácie I. až. IV. triedy. Povoľuje ich uzávierky. Schvaľuje ich dočasné uzatvárania a obmedzenia.

E-podanie
Ohlasovanie porúch verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie

Služba umožňuje prijímanie podaní – ohlásení porúch verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie, prehodnotenie, overenie a evidenciu podaní. Ohlásenia sú prostredníctvom určenia polohy v mapovom okne formulára presne lokalizované. Služba pokrýva proces od tvorby podania prostredníctvom formulára po zaslanie informácie ohlasovateľovi o vyriešení podania. 

Oblasti služieb
E-podanie
Ohlasovanie závad na chodníkoch a priechodoch pre chodcov

Služba umožňuje prijímanie podaní – ohlásení závad na chodníkoch a prechodoch pre chodcov, prehodnotenie, overenie a evidenciu podaní. Ohlásenia sú prostredníctvom určenia polohy v mapovom okne formulára presne lokalizované. Služba pokrýva proces od tvorby podania prostredníctvom formulára po zaslanie informácie ohlasovateľovi o vyriešení podania. 

Oblasti služieb
E-podanie
Ohlasovanie závad zjazdnosti komunikácií

Služba umožňuje mestu Košice a mestským častiam prijímanie sťažností od občanov týkajúcich sa závad v zjazdnosti miestnych komunikácií. Mesto Košice má v správe miestne komunikácie I – IV. triedy. Malé mestské časti a MČ sídlisko KVP majú miestne komunikácie vo svojej správe okrem komunikácií, na ktorých premáva MHD.

Oblasti služieb
E-podanie
Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva

Oznamovanie o začiatku resp. ukončení užívania verejného priestranstva.

E-podanie
Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Oznámenie o vzniku, resp. zániku zámeru vojsť do historickej časti mesta a zotrvať v nej motorovým vozidlom.

E-podanie
Povoľovanie umiestnenia dopravného značenia

Mesto Košice na svojom území zabezpečuje výkon cestného správneho orgánu a vydáva povolenia platné pre miestne komunikácie. Vydáva povolenia a schvaľuje žiadosti o umiestnenie dopravného značenia na komunikáciách, ktoré má v správe.

Oblasti služieb
E-podanie
Povoľovanie uzávierky miestnej komunikácie

Mesto je správcom miestnych komunikácií na svojom území. Na základe žiadosti môže povoliť uzávierku miestnej komunikácie vo svojej správe.

Oblasti služieb
E-podanie
Povoľovanie užívania a zabratia verejného priestranstva

Služba zabezpečuje vydávanie rozhodnutia na užívanie verejného priestranstva (umiestnenie lešenia, kontajnera, usporiadanie akcií a podujatí, umiestnenie letných sedení, povoľovanie ambulantného predaja a iné) pri správe verejných priestranstiev mestom. Klientovi tak umožňuje podanie žiadosti o povolenie na užívanie verejného priestranstva, následne samospráva po kontrole úplnosti a správnosti predložených dokladov a spracovaní informácií vydá rozhodnutie.  

E-podanie
Povoľovanie vjazdu do historickej časti mesta alebo pešej zóny

Používateľ tejto služby môže požiadať o vydanie povolenia na jednorazový, alebo opakovaný vjazd do historickej časti mesta, alebo pešej zóny v zdôvodnených prípadoch. Povolenie na vjazd si klient môže prevziať poštou alebo osobne. Po posúdení žiadosti  následne samospráva po kontrole úplnosti a správnosti predložených dokladov a spracovaní informácií vydá povolenie.

E-podanie
Povoľovanie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti

Mesto  povoľuje zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti a pripojenie na miestnu komunikáciu. Služba slúži na povoľovanie vjazdu z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti. Mesto povoľuje zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti a pripojenie na miestnu komunikáciu. Služba pokrýva celý proces od vytvorenia podania na strane klienta a zaevidovania podania zo strany klienta na strane mesta, samotné spracovanie služby na strane mesta a zaslanie výzvy (telefonicky, príp. mailom) na vyzdvihnutie výstupu služby (rozhodnutia) zo strany mesta klientovi (z dôvodu úhrady správneho poplatku do pokladne pred vydaním rozhodnutia). Klient je o priebehu procesu informovaný (telefonicky), v prípade potreby môže uskutočniť odvolanie.

E-podanie
Vyhradzovanie parkovacieho miesta za poplatok

Na žiadosť žiadateľa môže magistrát povoliť vyhradenie parkovacieho miesta na miestnej komunikácii mimo zóny plateného parkovania. Služba slúži na vydanie povolenia na užívanie verejného priestranstva na trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska k podanej žiadosti o vyhradenie parkovacieho miesta za poplatok pre právnické a fyzické osoby, aj podnikateľov. Žiadateľ je následne povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva. Za týmto účelom môže žiadateľ využiť elektronickú službu: EGOV_7045 Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva.

Oblasti služieb