Dostupné služby

Infoslužba
Informovanie o mestskej polícii

Služba bude slúžiť na informovanie občanov o mestskej polícii v pôsobnosti mesta Košice. Občan je informovaný napr. o činnosti MP, kontaktoch, organizačnom poriadku, zozname staníc MP podľa abecedy, alebo podľa mestskej časti a pod. Mestská polícia Košice zabezpečuje úlohy určené osobitnými predpismi - ochraňuje verejný poriadok, čistotu mesta a chráni majetok mesta a obyvateľov mesta pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím. Kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení mesta a v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi vybavuje ich porušenie.

Infoslužba
Informovanie o požiarnom poriadku obce

Služba poskytuje informácie pre občanov o ochrane pred požiarmi.

Infoslužba
Informovanie verejnosti o civilnej ochrane

Služba zabezpečuje informovanosť verejnosti o zdrojoch ohrozenia, možnom rozsahu ohrozenia a následkov mimoriadnej udalosti na postihnutom území a životnom prostredí, nebezpečných látok a ich vlastností, spôsobe varovania obyvateľstva, úlohy a opatrenia po vzniku mimoriadnej udalosti a podrobnosti o tom, kde sa dajú získať ďalšie informácie na svojom území a informovanie obyvateľstva o postupe pri mimoriadnej udalosti. Služba pre klientov predstavuje prvý zdroj informácií o civilnej ochrane. Mnohé základné informácie sú pre klienta dostupné aj na samostatnom portáli civilnej ochrany mesta Košice: www.cokosice.sk.