Dostupné služby

Infoslužba
Elektronická úradná tabuľa

Služba slúži na povinné zverejňovanie informácií na elektronickej úradnej tabuli mesta Košice a mestských častí Košíc. Úradné tabule jednotlivých mestských častí umožňujú po kliknutí zobrazených linkov prístup na detailné informácie každej mestskej časti mesta Košice. Informácie zverejňované na elektronickej úradnej tabuli majú najmä povahu aktualít z presne definovaných oblastí činnosti samosprávy mesta.

Infoslužba
Informovanie o centrách voľného času

Služba poskytuje informácie pre občanov o centrách voľného času v územnej pôsobnosti mesta Košice a mestských častí. Občan získa prehľadnú štruktúrovanú informáciu o centrách voľného času. Centrum voľného času zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase.

Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o cestovnom ruchu

Uvedená služba poskytuje informácie o službách v cestovnom ruchu, ktorá je zo strany mesta zabezpečená prostredníctvom zmluvného partnera mesta, Košice – Turizmus. Zmluvný partner poskytuje požadované služby elektronicky prostredníctvom vlastného portálu www.visitkosice.eu.

 

Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o činnosti obce

Používateľ sa pomocou tejto služby dozvie informácie o činnosti obce. Obce takýmto spôsobom zverejňujú všetky informácie o svojej činnosti okrem tých, na ktorých sa vzťahuje niektorý z dôvodov obmedzenia prístupu k informáciám.

Infoslužba
Informovanie o dani z nehnuteľností

Používateľ tejto služby sa môže informovať o poskytovanie informácií o dani z nehnuteľností v pôsobnosti mesta Košice. Mesto ako správca dane stanovuje Všeobecne záväzným nariadením (VZN) o miestnych daniach výšku dane za jednotlivé typy nehnuteľností. Daň z nehnuteľnosti sa vyrubuje za pozemky, stavby, byty a nebytové priestory v bytovom dome.

Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o dani za nevýherné hracie prístroje

Používateľ tejto služby získa prehľad a informácie o dani za nevýherné hracie prístroje na území mesta Košice. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.

Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o dani za predajné automaty

Mesto Košice je správcom dane za predajné automaty, ktorú vykonáva v zmysle štatútu mesta Košice. Táto služba poskytuje informácie o dani za predajné automaty. Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.

Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o dani za psa

Používateľ tejto služby sa dozvie aktuálne informácie o dani za psa. Predmetom dane za psa je pes chovaný právnickou alebo fyzickou osobou. Daň sa vzťahuje na psa staršieho ako 6 mesiacov, pričom základom dane je počet psov.

Infoslužba
Informovanie o dani za ubytovanie

Táto služba poskytuje informácie o dani za ubytovanie v zmysle VZN č. 104 o dani za ubytovanie. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje. Daň uhrádza daňovník v ubytovacom zariadení.

Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o dani za užívanie verejného priestranstva

Používateľ tejto služby získa prehľad a aktuálne informácie o dani za užívanie verejného priestranstva v zmysle VZN č. 70 o dani za užívanie verejného priestranstva. Mesto publikuje a aktualizuje informácie o dani za užívanie verejného priestranstva na základe legislatívnych požiadaviek alebo podľa vlastného uváženia a na základe zvyklosti resp. vlastnej potreby. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva. Za verejné priestranstvo na účely tejto dane sa považujú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce.

Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Používateľ získa informácie o dani za Informovanie o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta v zmysle VZN č. 98 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Košice a o režime užívania historickej časti mesta Košice. Mesto publikuje a aktualizuje informácie o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na základe legislatívnych požiadaviek alebo podľa vlastného uváženia a na základe zvyklosti resp. vlastnej potreby. Predmetom dane je vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom motorového vozidla. 

Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o jazykových školách

Služba poskytuje informácie pre občanov o jazykových školách v územnej pôsobnosti mesta Košice. Jazyková škola poskytuje jazykové vzdelávanie v cudzích jazykoch, organizuje aj vyučovanie cudzích jazykov s odborným zameraním a pripravuje na prekladateľskú a tlmočnícku činnosť.

Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o komunitnom pláne sociálnych služieb obce

Používateľ tejto služby získa informácie o komunitnom pláne sociálnych služieb obce platnom pre mesto Košice a mestské časti Košíc. Komunitný plán sociálnych služieb je dokument slúžiaci na spracovanie a rozvoj programov sociálneho a verejného života v samospráve mesta Košice.

Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o materských školách

Služba poskytuje informácie o materských školách v územnej pôsobnosti mesta Košice a mestských častí. Občan získa prehľadnú štruktúrovanú informáciu o materských školách. Materská škola zabezpečuje predprimárne vzdelávanie detí predškolského veku prostredníctvom školského vzdelávacieho programu. Podporuje osobnostný rozvoj detí, najmä v sociálno-emocionálnej, intelektuálnej a telesnej oblasti, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie.

Oblasti služieb
Infoslužba
Informovanie o mestskej hromadnej doprave

Služba poskytuje používateľom prehľad informácií o MHD v meste Košice s prepojením na GIS modul. Používateľ získava základné informácie o prevádzkovateľovi MHD v meste Košice a prehľad liniek. Prechodom do prostredia GIS získava prehľad o lokalizácii zastávok MHD so zvýraznením typu dopravného prostriedku. Orientáciu v mape zjednodušuje vyhľadávanie podľa adresy. Identifikáciou objektu (kliknutím na ikonu zastávky MHD) získa informácie o názve zastávky, smere obslužnej linky, type dopravného prostriedku a odkaz na aktuálny cestovný poriadok prevádzkovateľa MHD. Verejnú dopravu v meste Košice prevádzkuje Dopravný podnik mesta Košice, a.s., ktorého jediným akcionárom je Mesto Košice.

Stránka: 1 z 7